תפריט
תפריט

חוק חוזה ביטוח

ביטוח הוא חוזה בין מבטח (חברת הביטוח) לבין מבוטח המחייב את המבטח לשלם תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח תמורת תשלום פרמיה (דמי ביטוח) למבטח. 

חוק חוזה ביטוח חוק חוזה ביטוח תשמ”א-1981  נועד להסדיר יחסי מבטח ומבוטח.

להלן חלק מהסעיפים בחוק חוזה ביטוח. 

  1. החוק מגדיר את הכללים בדבר ביטול פוליסת הביטוח ואת אופן הביטול לרבות פרק הזמן הנדרש למתן הודעה מראש בדבר הביטול. 
  2. החוק מתייחס לחובת הגילוי וכי המבוטח צריך להשיב תשובות כנות ומלאות למבטח עוד בטרם כריתת חוזה הביטוח בין הצדדים כאשר זה נשאל בטופס הצעה או בכל אופן אחר וזאת על מנת, שהמבטח יעריך נכון  את הסיכון שעומד בפניו עוד בטרם הפיק את הפוליסה וידע לתמחר את הסיכונים והפרמיה בהתאם. 
  3. החוק דורש מהמבטח למסור למבוטח את הפוליסה המחייבת את הצדדים לרבות סימון והבלטה של כל תנאי או סייג המתייחס לחוזה הביטוח בין הצדדים. רבות הפעמים כי תביעות מתקבלות בערכאות השונות על אף דחיית תביעה מצד חברת הביטוח וכל זאת, כי חברת הביטוח לא פעלה להבליט סייגים לפוליסה הביטוח. 
  4. סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח מגדיר את המועד לתשלום תגמולי הביטוח וקובע כי תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו למבוטח בתוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה. 
  5. סעיף 22 לחוק הודעה על קרות מקרה הביטוח על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ועל המוטב להודיע למבטח, מיד לאחר שנודע לו, על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני מחובתו.
 

משרד עורך דין ביטוח אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות ביטוח.

תביעת ביטוח תאונות אישיות

מהי תביעת נזיקין ?

תביעות נזיקין, הם לרוב תביעות לפיצוי כספי. תביעות נזיקין הן בעיקר כנגד צד שלישי מזיק הגרם לנזק, לגוף, לרכוש, למבנה ועוד. תביעות הנזיקין מבוססות בעיקר

קראו עוד
תביעת ביטוח לאחר תאונה

מהי תביעת ביטוח לאחר תאונה ?

בכל שנה מוגשות אלפי תביעת לבתי המשפט בנוגע לנזקי רכב ורכוש לרכב לאחר תאונה, תביעות אלו מוגשות על ידי אזרחים שרכבם נפגע בתאונת דרכים ויש

קראו עוד